• बिहीबार ४-१०-२०८१/Thursday 07-25-2024

’बेरिल’ आँधीका कारण युनियन टापुका सबैजसो घर क्षतिग्रस्त 

Ph]G;L –Úa]l/nÚ gfdsf] cfFwLsf sf/0f o'lgog 6fk'sf ;a}h;f] 3/ Ifltu|:t ePsf 5g\ . ;]G6 leG;]G6 PG8 b u|]g]l8G;sf] Ps efusf] ¿kdf /x]sf] o'lgog 6fk'df /x]sf ;a}h;f] 3/ Ifltu|::t ePsf :yfgLo clwsf/Lx¿nfO{ p4[t ub}{ aLaL;Ln] hgfPsf] 5 .

clxn] 6fk' k'/} 3/ljxLg ePsf] aLaL;Lsf] va/df pNn]v 5 . 3/ elTsPkl5 ;8s cj?4 ePsf 5g\ . lah'nLsf kf]n klg ;8sdf 9n]sf 5g\ . ;a}yf]s x/fPsf] / cfkm" a:g] 7fpF g} gePsf] :yfgLojf;Ln] atfPsf 5g\ .

3/x¿ elTsP klg o'lgog 6fk'df dfgjLo Iflt ePsf] ljj/0f cfPsf] 5}g . ToxL cfFwLsf sf/0f e]g]h'Pnfdf eg] sDtLdf ;ft hgfsf] Hofg uPsf] ;dfrf/ ;+:yf ;LPgPgn] hgfPsf] 5 .

a]l/n cfFwL o'lgog 6fk'df ;g\ !(*% kl5 cfPsf] ;a}eGbf 7"nf] cfFwL xf] .

प्रतिकृया दिनुहोस

विराेध र बहिष्कारबीच इजरायली प्रधानमन्त्री नेतन्याहुको सम्बोधन, ‘हमासमाथिकाे कारबाही राेकिँदैन’

एजेन्सी । इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुले विद्रोही समूह हमासको पूर्णरूपमा अन्त्य नभएसम्म गाजामा आक्रमण नरोकिने बताउनुभएको छ

गाजाको दक्षिणी शहर खान युनिसमा इजरायलको आक्रमणबाट ७० जनाको ज्यान गयो

एजेन्सी । गाजाको  दक्षिणी शहर खान युनिसमा इजरायली आक्रमणमा परि ७० जनाको ज्यान गएको छ ।   विद्रोही समूह हमासले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य

चुनावमा प्रतिस्पर्धा नगर्ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडनको घोषणा, कमला ह्यारिसलाई समर्थन

एजेन्सी । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनले आउँदो चुनावबाट आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिने घोषणा गर्नुभएको छ ।   राष्ट्र र पार्टी हितको लागि आफूले